top of page

 

Všeobecné obchodní podmínky

Tato stránka (společně s dokumenty, na které se v ní odkazuje) vysvětluje Všeobecné obchodní podmínky („Všeobecné obchodní podmínky“), při kterých můžete využívat náš web pine-wheels.com (dále jen „Webové stránky“).

Než začnete používat web, pečlivě si prosím přečtěte tyto podmínky. Používáním webových stránek dáváte najevo, že přijímáte tyto podmínky a souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím webovou stránku.

O nás

Tyto stránky provozuje společnost FLOWCYCLES, s.r.o. („my“, „nás“, „naše“)

Můžete nás kontaktovat na:

PINE wheels
FLOWCYCLES, s.r.o.
Dolinecka 3417/17
100 00 Praha 10
Česká republika

Registrováno v České republice. Číslo společnosti CZ 06575153 (DIČ).

Přístup na web

Používáním webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami, ať už jste se na webu zaregistrovali nebo ne.

Přístup na web je povolen dočasně a vyhrazujeme si právo zrušit nebo změnit službu, kterou poskytujeme na webu, bez předchozího upozornění. Nebudeme nést odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu nebude webová stránka kdykoli a po jakoukoli dobu k dispozici.

Čas od času můžeme tyto podmínky změnit nebo upravit. Jakékoli změny těchto Podmínek budou účinné po zveřejnění námi na Webové stránce a jakékoli použití Webu po zveřejnění těchto změn bude považováno za projev vašeho souhlasu s upravenými Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s upravenými smluvními podmínkami, měli byste přestat používat webové stránky.

Některá ustanovení mohou být nahrazena nebo doplněna ustanoveními nebo oznámeními zveřejněnými jinde na našich webových stránkách.

Práva k duševnímu vlastnictví

Veškerá autorská práva, ochranné známky, práva na design a další práva duševního vlastnictví (registrovaná a neregistrovaná) na webových stránkách a veškerý obsah umístěný na webových stránkách zůstávají nám, nebo příslušným držitelům. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, upravovat, rozebírat, dekompilovat, stahovat, zveřejňovat, vysílat, přenášet, zpřístupňovat veřejnosti ani jinak používat Web a obsah na Webu jakýmkoli způsobem kromě svých osobních, nekomerčních použití, kromě našich písemných povolení.

Výslovně zakazujeme propojení jakékoli části této webové stránky takovým způsobem, který naznačuje nebo by mohlo být chápáno tak, že některá část této webové stránky je součástí jiné webové stránky, a zejména nesmí třetí strany rámovat ani používat jiné techniky k uzavřete jakoukoli část tohoto webu.

Z jakéhokoli obsahu webových stránek nesmíte mazat, měnit, upravovat nebo vytvářet odvozená díla, s výjimkou vašeho vlastního osobního, nekomerčního použití.

Používání této webové stránky

Nesmíte zveřejňovat ani jinak publikovat žádný materiál, který je nezákonný, urážlivý, urážlivý, obscénní, neslušný, výhružný nebo pomlouvačný nebo který porušuje práva duševního vlastnictví, porušuje důvěru nebo porušuje jakákoli jiná zákonná práva jakékoli osoby.

Nesmíte používat tato zařízení ke spáchání nebo podpoře trestného činu, k vkládání, přenosu nebo distribuci virů nebo poškozených dat, k zasílání jakékoli nevyžádané reklamy nebo jiného propagačního materiálu (tj. „Spamu“), k provádění nebo předávání soutěží, průzkumů nebo řetězové dopisy.

Vyhrazujeme si právo odmítnout podle našeho výhradního uvážení zveřejnit a / nebo odstranit jakýkoli vámi odeslaný nebo zveřejněný materiál nebo omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup k celé nebo kterékoli části webových stránek, a to kdykoli nebo bez důvodu, s předchozím oznámením nebo bez něj a bez odpovědnosti.

Jakýkoli materiál, který odešlete nebo zveřejníte na webových stránkách, bude považován za nedůvěrný a nechráněný a vy neodvolatelně souhlasíte s tím, že můžeme jakýkoli materiál odeslaný, přijatý nebo zveřejněný na něm upravovat, reprodukovat, distribuovat, sublicencovat, přenášet nebo jinak využívat. celý web nebo jeho část, v jakékoli formě, na dobu neurčitou, a souhlasíte s tím, že se vzdáváte jakýchkoli práv, která na tento materiál máte.

Registrace

Pokud se zaregistrujete na webových stránkách, budete povinni nám poskytnout určité informace o vás, včetně vašeho jména a vaší e-mailové adresy (dále jen „členské informace“).
Informace o členech používáme, jak je podrobně uvedeno v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Odkazy na jiné stránky

Pokud webová stránka obsahuje odkazy na jiné weby a zdroje poskytované třetími stranami, nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto webů nebo zdrojů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně ani za ztráty nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku jejich používání.

Naše odpovědnost

Webové stránky a veškerý obsah a služby na nich obsažené jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a neposkytujeme žádné prohlášení ani neposkytujeme žádnou záruku, pokud jde o webovou stránku nebo její obsah. Tímto výslovně vylučujeme všechny podmínky, záruky a další podmínky, které by jinak mohly vyplývat ze zákona nebo jinak.

V plném rozsahu povoleném zákonem tímto výslovně vylučujeme veškerou odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu vzniklou kterémukoli uživateli v souvislosti s používáním, neschopností používat nebo výsledky používání webových stránek, jakýchkoli webových stránek, na které odkazuje Web a jakékoli materiály zveřejněné na Web, včetně, ale bez omezení, ztráty příjmů nebo příjmů, ztráty podnikání, ztráty zisků nebo smluv, ztráty očekávaných úspor, ztráty dat, ztráty dobré vůle, promarněného managementu nebo kancelářského času a za jakákoli jiná ztráta škody jakéhokoli druhu, jakkoli vzniklá a ať už způsobená deliktem (včetně nedbalosti), porušením smlouvy nebo jiným způsobem.

Nic v tomto článku neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za smrt nebo úrazy způsobené naší nedbalostí nebo naší odpovědností za podvodné zkreslení.

Ukončení

Můžeme vám kdykoli ukončit přístup na webovou stránku, aniž bychom vás o tom informovali, pokud usoudíme, že podle našeho absolutního uvážení porušujete kteroukoli z podmínek obsažených v těchto podmínkách použití.

Můžeme také kdykoli přestat provozovat Web bez předchozího upozornění.

Všeobecné

Pokud bude některá část těchto podmínek stanovena jako nezákonná, neplatná nebo jinak nevymahatelná, pak v rozsahu, v jakém je tato část nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, bude oddělena a odstraněna a zbývající části těchto podmínek & Podmínky musí přežít a zůstat v plné síle a účinnosti.

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s českým právem a soudy České republiky budou mít výlučnou jurisdikci k projednávání všech sporů vzniklých v souvislosti s těmito podmínkami. Jako výjimku z toho můžeme podat žalobu i u jiných soudů s příslušností.

bottom of page